Orbit Premium KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu Orbit Premium Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır.), Orbit Premium ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm Orbit Premium kullanıcıları burada ilan edilen "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Site'mize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2. Tanımlar

Orbit Premium bir "Counter Strike Global Offensive" oyunu eklentisidir. Bu sözleşmede Orbit Premium programı kısaca "program" diye anılacaktır, Counter Strike Global Offensive oyunu kısaca "oyun" diye anılacaktır ve www.orbitpremium.com "site" diye anılacaktır. Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "kullanıcı" olarak anılacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Orbit Premium tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Orbit Premium tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Orbit Premium tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Orbit Premium tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Orbit Premium tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Orbit Premium'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Orbit Premium'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Orbit Premium tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Orbit Premium'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Orbit Premium, Kullanıcı'lar tarafından Orbit Premium'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, Orbit Premium'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Orbit Premium'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Orbit Premium ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Orbit Premium ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Orbit Premium, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Orbit Premium her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

g) Bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan program, sadece sizin kişisel kullanımınız için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Kullanıcı Programı veya Hizmeti alt lisans olarak vermeyeceğini, kiralamayacağını, ödünç vermeyeceğini ya da herhangi bir şekilde devretmeyeceğini kabul eder. Ek olarak site içeriğini ve programı değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) yapmayacağını ya da yazılımdan kaynak kodu elde etmeyeceğini; veya Programı ya da Hizmeti bu sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanmayacağını kabul, beyaz ve taahhüt eder. Belirtilen ihlalleri yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Haksız kullanımın önüne geçmek için yapılan uygulamalardan kaynaklanan her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programın yapımcıları bu uygulamalardaki gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

5.2. Orbit Premium'un Hak ve Yükümlülükleri

a) Orbit Premium, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Orbit Premium, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Site'deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Orbit Premium sorumlu değildir.

c) Orbit Premium sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir.

d) Orbit Premium ek olarak sitedeki ürünleri düzenleme/kaldırma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Söz konusu düzenleme/kaldırma işlemleri sonucu kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Orbit Premium'un doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

e) Orbit Premium, programı kullanım dışı veya hizmete dışı bırakma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Bu tarz durumlarda kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Orbit Premium'un doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

f) Programın kurulması ve kullanılması sırasında doğabilecek her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programdaki programlama hatalarından doğabilecek oyun dahilindeki veya oyun haricindeki kayıplar hakkında sorumluluk kabul etmez. Programın her zaman beklenen şekilde ve doğru çalışacağı garanti edilmez. Bundan kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. Kullanım devam ederken bazılarını olumlu bazılarını olumsuz yönde etkileyecek program değişiklikleri ya da programın mantığında değişiklikler yapılabilir. Bu durumda değişiklikten kazançlı çıkanlar veya çıkmayanlar hak iddia edemez. Programın eklentisi olan oyunun güncellemelerinden esnasında oluşabilecek değişiklikler programın çalışmasını etkileyebilir. Bu değişikliklerden programın yayıncıları sorumlu değildir. Programın güncellenmesi esnasında kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir.

g) Bu program, bahsedilen oyunda kendinizi eğitmeniz ve/veya oyunun özelliklerini test etmek için, çevrimdışı oyunlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Çevrimiçi oyunlarda, herhangi bir oyun eklentisi kullanmak kesinlikle yasaktır. Oyun yayıncıları tarafından herhangi bir oyun eklentisi kullandığı tespit edilen oyun kullanıcılarının hesapları askıya alınabilir ya da kapatılabilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez.

ğ) Programın yayıncıları programı her zaman kullanıma hazır tutmaya çalışır. Ancak bazı teknik sorunlarda ya da ağ altyapısını sunan firmalarla ilgili teknik sorunlarda sunucular ve program çevrimdışı kalabilir. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Programlamadan kaynaklanan hatalarda (bug) program yayıncıları sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

ı) Site yönetimi kanunlara ya da program kurallarına aykırı hareket gözlemlediği bir anda yahut da bir sebep göstermeksizin bir kullanıcının hesabını silebilir. Programa bağlı hizmetlerin satın alınmış olması durumu değiştirmez. Hizmetler bu durumda kullanılamaz hale gelir.

i) Yazılımdaki açıkları (bug) kötüye kullanmak ve bunun sonucu haksız kazanç sağlamak sonucunda açığı kötüye kullanan kişinin hesabı kapatılabilir. Açığı ilk keşfeden ve bunu kullanmak yerine ilgili iletişim adımlarını izleyerek yönetime bildiren kişinin hesabı kapatılmaz. Eğer açık ciddi bir açık ise (çalışmayan düğme ciddi bir açık değildir) bildiren kişi yönetimin uygun göreceği şekilde ödüllendirilebilir.

j) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır.

k) Program yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri bu programın ve web sitesinin kullanılması dolayısıyla oluşan maddi ve/veya manevi zararlar ile ilgili sorumluluk almaz.

l) Orbit Premium kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;
-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek.
-Üslup, argo konuşmak.
-Hakaret etmek, aşağılamak.
-Küfür etmek.
-Reklam yapmak.
-Hesabını satmak ya da hesap satın almak.
-Hesabını devretmek ya da hesap devralmak.
-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.
-Hesap hacklemek.
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(diğer oyuncuların)
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(kendi bilgisi)
-Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak.
-Flood, anlamsız karakterler yazmak.
-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak.
-Pornografik yazı yazmak.

m) Orbit Premium kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcı siteye giriş yaptığında onlara bildirilir.

n) Kullanıcı ödeme işlemini gerçekleştirirken ödeme sistemi tarafından istenilen bilgileri doğru bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde oluşabilecek problemlerden Orbit Premium sorumlu değildir.

o) Orbit Premium sitesinde yer alan övgü ve rapor botu hizmetlerinde olası gecikmelerden, gönderim problemlerinden, eksik gönderim vb. durumlardan Orbit Premium sorumlu değildir. Gönderilen övgülerin ileri bir tarihte kaybolması, yok olması, görünmemesi vb. durumlardan Orbit Premium sorumlu değildir. Rapor botu hizmetinde hedef gösterilen kişi %100 yasaklama alacağının garantisi yoktur, müşteri bunu bilerek satın alım gerçekleştirmelidir.

ö) Programın kullanımı sonrasında kullanıcı diğer sitelere giriş/erişim problemleri yaşayabilir. Kullanıcı aynı sektörde bulunan hiçbir web sitesine giriş yapamayabilir. Orbit Premium sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

p) Program içerisinde barındırdığı kodlar ve eklentiler yüzünden çeşitli güvenlik programları (antivirüs programları vb.) tarafından virüs olarak algılanabilir. Orbit Premium sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

r) Program kullanıcıların bilgisayarında çeşitli değişikler yapmaktadır. Orbit Premium sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

s) Kullanıcılar siteden satın almış oldukları oyun hesaplarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Hesap güvenliği ile ilgili olası sorunlardan Orbit Premium hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Orbit Premium açıklama yapmaksızın oyun hesabını veya oyun hesap ilanını kaldırma, düzenleme ya da silme hakkını saklı tutar.

t) Kullanıcılar hizmetlerimizi kullanarak satın aldıkları hizmetlerin risklerini ve sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar. Hizmetin satın alımında Orbit Premium tarafından verilen yanlış bilgi ya da detay eksikliği gibi durumlardaki olası gecikmeler, yetersiz sonuçlar ve fiyat farklılıkları kullanıcıların sorumluluğundadır.

u) Ödemeyi takiben satın alınan oyun hesabının teslim edilememesi, eksik teslim edilmesi veya hesapla ilgili bir problem çıkması durumunda Orbit Premium hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ü) Programı kullanan kullanıcılar bilgisayarlarına ait verilerin (IP adresi, hard disk id numarası vb.) site veri tabanında saklanabileceğini kabul eder. Tüm kullanıcılar, kullanıcılara ait bilgisayar verilerinin (IP adresi, hard disk id numarası vb.) programın kullanımı esnasında veya sonrasında siteye iletilebileceğini, siteye kayıt olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

v) Siteye üye olmuş kullanıcıların üyeliklerine ait verilerin silinmesi, üyeliklerinin silinmesi, dondurulması mümkün değildir. Tüm kullanıcılar, siteye kayıt olarak bu maddeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ürün İptal ve İade Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yönetmelik, anında ifa edilen hizmetlere cayma hakkı tanımamıştır. Örneğin, anında indirilip kullanılan yazılım ve programlarda, anında indirilebilen müzik yada videolarda, sipariş üzerine özel olarak hazırlanan ürünlerde, son kullanma tarihi geçebilecek mallarda, paketi açılmış kaset, CD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderilmesi durumunda tüketici hiçbir şekilde cayma hakkını kullanıp ürünü iade ederek parasını isteyemeyecektir.

b) Kullanıcı tarafından yapılan bakiye yüklemelerinin iadesi veya iptali mümkün değildir. Bu tarz problemlerde Orbit Premium hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla sorumlu tutulamaz. Ayrıca yapılan bu bakiye yüklemelerinin kullanıcı tarafından en geç 1 ay içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Tüketilmeyen bakiyelerden Orbit Premium hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

7. Gizlilik Politikamız

a) Orbit Premium, site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Orbit Premium'un telif haklarına tabi çalışmalar) Orbit Premium'a ait olarak ve/veya Orbit Premium tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Orbit Premium bilgilerini ve Orbit Premium'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının Orbit Premium'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Orbit Premium'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Orbit Premium'un, Orbit Premium bilgileri, Orbit Premium telif haklarına tabi çalışmalar, Orbit Premium ticari markaları, Orbit Premium ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Orbit Premium, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Orbit Premium, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Orbit Premium için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Orbit Premium'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Orbit Premium, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Orbit Premium'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

9. Gizlilik İlkesi ve Politikaları

Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.

10. Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.

11. SERVİS ŞARTLARI

Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

12. İade ve İptal Koşulları

İade koşulları yalnızca yazılımın çalışmaması durumunda yapılacaktır.Aksi talep edilemez. Hesap garanti şartları olarak ; Bilgisayarda hile içeriği bulunmamalı Aktif Orbit Premium aboneliği bulunmalı VAC 3 günü aşmamalıdır. Aksi durumlarda hesap garantiniz yanacaktır. İtirazı kabul edilmeyecek olup kayıt olurken bu maddeleri kabul etmektesiniz.

13. Servis Şartları

Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

14. Windows Sürümü

Windows 7 , 8 , 10 tüm sürümlerde sorunsuz çalışmaktadır ancak Windows 7 Service Pack 1 de çalışmamaktadır.O sürüme sahip kişiler yazılımı satın alıp sorun yaşarsa iade yapılmayacaktır. Tek çözüm format atmaktır.

15. Şans Kutularında İade

Şans kutularında kesinlikle iade yoktur. Aksi talep edilemez.

16. Dosya Erişimi ve Düzenleme

Orbit Premium, Bilgisayarınızda sadece C:/Orbit klasörü içerisinde işlem yapabilir. Bu kural sadece Premium Sürüm için geçerlidir.

17. Dosya Erişimi ve Düzenleme

Orbit Premium, Bilgisayarınızda sadece C:/Orbit klasörü içerisinde işlem yapabilir. Bu kural sadece Premium Sürüm için geçerlidir.

18. Valrigger Koşulları

Program tamamen yasal bir hizmet amacıyla yayınlanmıştır, programın illegal yollarda kullanılmasının takibi yapılamayacağından dolayı mesuliyet tamamen kullanıcıdadır. Programı kullanarak, kullandığınız programlardaki sorumluluğu üzerinize alırsınız. Orbit Premium, bu program için hiçbir hukuki talep kabul etmeyecektir, herhangi bir hukuki talep durumunda müşteki firma/şirket/şahıs tarafına bütün kullanıcı verileri iletilecektir, ancak süreç içerisine Valrigger yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri dahil edilemeyecektir.

Valrigger eklentisi mavi ve yeşil renk körü insanlar için üretilmiş olup, monitörde görülen mor ve türevi renklere mouse imleci geldiğinde otomatik olarak yürürlülüğe girer. Programın hiçbir kötü amacı yoktur.

Herhangi bir amaçla müdahale eden, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü taraf programları da dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde etkileşimde bulunan modlar, hackler (diğer bir adıyla hileler), komut dosyaları, botlar, eğitmenler ve otomasyon programları dahil olmak üzere herhangi bir yetkisiz üçüncü taraf program kesinlikle değildir. Genel kullanım için geliştirilen bir programdır. bilgi depolamak için kullanılan veya, bellek alanlarını okuyarak bilgi toplayan yetkisiz üçüncü şahıs program veyahut, türevi bir program değildir. Herhangi bir programın,video oyununun halka açık olmayan alanlarına erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek gibi kötü bir niyet mevcut değildir/olmayacaktır.

Kullanıcıların başına gelebilecekleri kendi sorumlulukları altındadır.